Uutiset 3 min read

Future Dialog selvitti, miten suomalaiset viettävät kesäänsä

image

Future Dialog tarjosi asiakkailleen mahdollisuutta kokeilla ulkoistetun osallistumisen palvelua heinä-elokuussa. Pilotin tarkoituksena on havainnollistaa kunnille, kuinka asukkaat kokevat arkisen elämän sujuvuuden kotipaikkakunnallaan ja samalla havainnollistaa kuinka Future Dialogin ulkoistetun osallistumisen palvelu voisi toimia.

Palveluun sisältyi kaksi samansisältöistä kysymyssarjaa, jotka julkaistiin sellaisenaan kaikkien osallistujakuntien mobiilisovelluksiin. Kyselyt olivat sovelluksessa vastattavissa heinä-elokuun aikana keräten yhteensä yli 8500 vastausta.

Ensimmäinen kysymyssarja oli teemaltaan ”Kuntani kesämahdollisuudet” ja se sisälsi monivalintakysymyksiä liittyen kuntien kesäisiin liikuntamahdollisuuksiin ja mielilajeihin, asukkaiden näkemystä kunnassa järjestettävissä kesätapahtumissa sekä niihin osallistumisesta sekä arvioita siitä kuinka hyvin kunta kuuntelee asukkaita liikuntapaikkojen kehittämisessä.

Kuinka suomalaiset siis suunnittelivat viettävät kesää ja mitä kesäliikunnan muotoja kunnissa arvostetaan? Koska vastausmäärät vaihtelivat suunnattomasti, päätimme analysoida vastauksia siten, että vastausvaihtoehto kuvaa prosentuaalista osuutta kysymykseen vastanneista. Mikäli vastausvaihtoehto b on saanut 36 vastausta kokonaismäärän ollessa 258, esitetään b vastausvaihto silloin prosenttiluvulla 14%. Olemme pyöristäneet vastauksissa vastaukset desimaalin tarkkuudella.

”Aion käydä kesällä” kysymyksellä halusimme selvittää minkälaisissa tapahtumissa loma- Suomessa aiotaan käydä ja mitkä asiat ovat teidän kuntalaisillenne mieluisia. Kysymyksessä ei huomioitu sitä oliko paikkakunnalla tänä kesänä urheilukilpailua tai festaria eikä ohjeistettu vastamaan, mikäli vastaaja aikoo käydä tapahtumassa kotipaikkakunnallaan. Tämän otannan mukaan suomalaisten suosioon nousee kesäteatterit, kesätorit sekä erilaiset musiikkitapahtumat. Tuloksissa silmiin pistää mäntyharjulaisten aktivisuus käydä taidenäyttelyissä, joka toivottavasti on näkynyt Taidekeskus Salmelan lippukassalla.

”Kesäisin käytän useimmiten” kysymyksen ideana oli hahmottaa mitä ulkoliikuntakauden aikana teidän kunnissanne tapahtuu. Mitä urheilupaikkoja ja liikuntamahdollisuuksia kunnassanne käytetään ja missä se vertautuu muihin kuntiin. Vastauksia vertailtaessa on huomionarvoista muistaa, että jokainen vastaaja hahmottaa asuinympäristönsä pururadat, pyöräilyreitit ja vaellusreitit eri tavoin. Maaseutumaisissa kunnissa maantienlaidan pyörälenkki saatetaan kokea pyöräilyreitiksi, kun kaupungissa pyöräreitin tunnusmerkkinä saatetaan pitää pyörätietä. Toisaalta maaseudulla metsäpolun ei ajatella olevan vaellusreitti, kun taas suuremmissa kaupungeissa pururata metsässä voidaan mieltää vaellusreitiksi.

Vastausten analysointi ja tulkinta on haastavaa, kuten esimerkkimme näytti. Jokainen yhteisö mieltää oman kunnan vahvuudet ja heikkoudet eri tavalla ja siksi tuloksia on mielekkäintä analysoida kuntakohtaisesti. Kesäkyselyjen vastausdataa läpikäydessämme emme myöskään eritelleet millään tavalla mahdollisia vastaajaryhmiä, mikäli asiakkaan käyttäjät olisi ryhmitelty iän, sukupuolen, äidinkielen tai muun muuttujan mukaan. Mutta monelle kaksikieliselle asiakaskunnallemme kyky erottaa vastausdatasta onko vastaaja vastannut suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen kysymyskorttiin voi tuottaa lisäarvoa.

Kyselyiden kohdistaminen tiettyihin käyttäjäprofiiliryhmiin tai asuinalueisiin on yksi Future Dialogin sovellusten vahvuuus. Kysymykset tavoittavat sinut matkapuhelimestasi ja kysymysaihe koskee sinun jokapäiväistä arkeasi ja ympäristöäsi. Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen tavan tavoittaa, kysyä, analysoida ja osallistaa kuntalaisia kehittämään omaa kuntaansa.

.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!